માહિતીનો અધિકાર

પારદર્શિતા અને સુવ્યવસ્થિતતાના મહત્વના મુદ્દાને ધ્યાનમાં રાખીને, ભારતીય કાયદામાં નાગરિકોને જાહેર સંસ્થાઓ પાસેથી માહિતી મેળવવાનો અધિકાર આપવામાં આવેલ છે. કોઈપણ નાગરિક માહિતી માટે અરજી કરી શકે છે જેમ કે પ્રોજેક્ટ બજેટની વિગત, અમલીકરણની સ્થિતિ, કોઈ પણ ફરિયાદ / અરજી કે જે કોઈ સરકારી કાર્યવાહી અને તે વિશેની માહિતી મેળવવા માટે માહિતી અધિકારનો ઉપયોગ કરી શકે છે. આવી એપ્લિકેશનને સામાન્ય રીતે આરટીઆઈ અથવા આરટીઆઈ એપ્લિકેશન તરીકે ઓળખવામાં આવે છે.


માહિતી મેળવવા કરવામાં આવતી વિનંતી

આ એપ્લિકેશન ક્યાં તો અંગ્રેજી, હિન્દી અથવા વિસ્તારની સત્તાવાર ભાષામાં હોઈ શકે છે. અરજી લેખિત હોવી જોઈએ. તે પોસ્ટ, ઈ-મેલ અથવા ઑનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા વ્યક્તિગત રીતે સબમિટ કરી શકાય છે. કેન્દ્ર સરકાર હેઠળ જાહેર સત્તાવાળાઓ માટે ઑનલાઇન ફોરમ છે જ્યાં આરટીઆઇ અરજીઓ કરી શકાય છે. ઑનલાઇન પોર્ટલ દ્વારા એપ્લિકેશન કેવી રીતે મોકલવી તે બાબત વધુ જાણકારી મેળવવા તમે સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ માર્ગદર્શિકાનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો.

જો કોઈ વ્યક્તિ નિરક્ષર હોય અને કોઇપણ પ્રકારે આવી અરજી કરવા અસમર્થ છે અથવા કોઇ અન્ય કારણોસર લખવા માટે અસમર્થ છે, તો આવી પરિસ્થિતિમાં જાહેર માહિતી કાર્યાલયની વ્યક્તિની મદદ કરવાની ફરજ બને છે, જેથી કાર્યાલય અરજદારની અરજીને લેખિતમાં લઈ, યોગ્ય કાર્યવાહી માટે સ્વિકારી શકે અને આગળ મૂકી શકે.

જો અજાણતાં કે કોઇ સંજોગોવશાત્ જે તે અરજી ભૂલથી અન્ય વિભાગ કે સાર્વજનિક સત્તાધિકારીને મોકલાઇ ગઈ હોય તો તેવા સંજોગોમાં જે પીઆઈઓ આ એપ્લિકેશન મેળવે છે તેમણે પાંચ દિવસની અંદર ફરજિયાતપણે યોગ્ય જગ્યાએ તબદીલ કરવાની રહે છે.

No comments